canadian pharmacy online

Urlopy pracownicze i inne absencje

Nawet początkujący pracownik działu personalnego, szybko odnajduje się w jednych z ulubionych uprawnień pracowniczych: urlopach wypoczynkowych. Dzieje się to niejako naturalnie, ponieważ każdy z zatrudnionych wręcz musi z wymienionego wolnego skorzystać. Gdy wspominamy jednak o innych dniach wolnych, to już nie każdy z nas jest tak świadomy z możliwości, z których może korzystać uprawniona osoba.

URLOP WYPOCZYNKOWY

Jest to coroczny, nieprzerwany oraz płatny czas, podczas którego jesteśmy zwolnieni z chodzenia do pracy w celu zregenerowania sił i odpoczynku. Nawet jeśli mamy w zakładzie takich pracusiów, którzy nie myślą o odpoczynku, to należy pamiętać, że prawa do urlopu nie można się zrzec, a pracodawca musi zatrudnionego wysłać na urlop obligatoryjnie. Długość czasu wolnego zależy między innymi od tego jakie szkoły kończyliśmy, i tak może on wynosić 20 lub 26 dni w skali roku. Gdzie więc warto się kształcić? Najwyżej punktowana jest szkoła wyższa, której ukończenie powoduje, że do wymiaru urlopu liczone będzie 8 lat.
Drugie miejsce, z wynikiem lat 6 zajmuje, szkoła policealna, później zaś szkoła średnia zawodowa- nie więcej niż 5 lat. Najmniejszą ilość lat liczy się w związku z ukończeniem szkoły średniej ogólnokształcącej i jest to okres 4 lat, a także zasadniczej szkoły zawodowej, której absolwenci otrzymają 3 lata wliczane do czasu urlopu. Warto również wiedzieć, iż z dniem podjęcia pierwszej pracy, nie nabywamy od razu prawa do 20 dni urlopu, dzieje się to etapami: z upływem każdego miesiąca, pracownik nabywa prawo do jednej dwunastej urlopu, który będzie mu przysługiwał po przepracowaniu całego roku. Jest jeszcze jedna kwestia związana z korzystaniem z czasu wolnego. Niektórzy pracownicy, specjalnie odwlekają urlop, mając nadzieję, że w końcu dojdzie do sytuacji iż dany rok kalendarzowy się skończy a pracodawca będzie zmuszony do wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Nic bardziej mylnego! Każdy pracownik musi skorzystać z przysługujących mu dni wolnych, a jeśli nie uda mu się tego dokonać do końca roku, musi to uczynić najpóźniej do końca pierwszego kwartału roku kolejnego.

URLOP NA ŻĄDANIE

Z puli wcześniej omawianego urlopu wypoczynkowego, pracownik ma prawo do skorzystania z 4 dni bez wcześniejszego uzgodnienia tego z pracodawcą. Co więcej, pracownik ma możliwość skorzystania z czterech pojedynczych dni, bądź urlopu łączonego. Musi jedynie być świadomy, że z urlopu na żądanie korzysta w ramach przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, a to oznacza, że nie może z niego skorzystać, gdy skończył mu się standardowy urlop wypoczynkowy. Jak można otrzymać taki czas wolny? Została zastosowana tu pewna dowolność, i tak naprawdę wystarczy jeśli pracownik zadzwoni rano z informacją, że oto dziś chciałby skorzystać z prawa do wolnego, powinien to jednak uczynić przed rozpoczęciem swojego rzeczywistego dnia pracy, czyli na przykład godzinę przed.

URLOP OKOLICZNOŚCIOWY

Dedykowany jest szczególnym okolicznościom jakie mają miejsce w każdej rodzinie. Aby otrzymać wymieniony urlop należy złożyć w kadrach odpowiedni wniosek oraz udokumentować, niejako udowodnić, że wolne nam rzeczywiście przysługuje (takimi dokumentami może być: (akt zgonu czy akt narodzin dziecka). Zależnie od rodzaju okazji, mamy prawo do 1 bądź 2 dni wolnego.

2 dni:- na okoliczność ślubu pracownika, narodzin potomka, zgonu małżonki, dziecka, rodziców, czy też ojczyma i macochy.

1 dzień:- otrzymamy w sytuacji, gdy nasze dziecko bierze ślub, umarło nam rodzeństwo, teściowie, dziadkowie bądź inne osoby, które pozostają pod bezpośrednią opieką pracownika.

OPIEKA NAD DZIECKIEM (art.188 KP)

Jeśli wśród pracowników posiadasz osoby, które posiadają dziecko do lat 14, to musisz wiedzieć, że należą się jej 2 dni wolnego w każdym roku kalendarzowym, ale z powyższego prawa może skorzystać tylko jeden z rodziców, który za nieobecność z pracy otrzyma wynagrodzenie.

URLOP BEZPŁATNY

Zdarzają się czasami sytuacje, że zatrudniana przez nas osoba pomimo wykorzystania całej puli dni urlopu wypoczynkowego, w dalszym ciągu prosi nas o dni wolne od pracy. Wówczas możemy zaproponować urlop bezpłatny, za który, jak sama nazwa wskazuje, pracownik nie otrzyma wynagrodzenia i który nie wliczy się do okresu zatrudnienia, od którego zależne są uprawnienia pracownicze.

URLOP NA POSZUKIWANIE PRACY

Każdy pracownik, który właśnie dowiedział się, że została mu wypowiedziana umowa o pracę z co najmniej dwutygodniowym okresem wypowiedzenia ma prawo do skorzystania z dwóch bądź trzech dni wolnego, które przeznaczy na poszukiwanie pracy.

2 dni:- w przypadku dwutygodniowego bądź miesięcznego wypowiedzenia;

3 dni:- w okresie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia;

Za zwolnienie z pracy, zatrudnionemu przysługuje wynagrodzenie.

URLOP NA WYPEŁNIANIE OBOWIĄZKÓW SPOŁECZNYCH

Czasami możemy otrzymać od pracownika wnioski zupełnie nie związane z tradycyjnymi urlopami. Otóż musimy zezwolić na opuszczenie przez zatrudnionego dnia pracy w przypadku:

Za powyższe zwolnienia pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie, ale może on postarać się o ekwiwalent za stracony dzień pracy od organu, który go wezwał.

Za powyższe zwolnienia z pracy, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie.

URLOP MACIERZYŃSKI

Od 1 stycznia 2010 zasady przydzielania w. w. urlopów uległy zmianie. Podstawowy czas przebywania na tym urlopie nie różni się niczym od roku ubiegłego, jednak został wprowadzony dodatkowy okres, z którego matka może skorzystać dobrowolnie.

2 tygodnie- przy urodzeniu 1 dziecka;

3 tygodnie- przy urodzeniu 2 dzieci;

3 tygodnie-przy urodzeniu więcej niż 2 dzieci.

Dla tych, którzy nie pamiętają, poniżej liczba tygodni podstawowego urlopu macierzyńskiego:

20 tygodni- przy 1 dziecku;
31 tygodni- w przypadku bliźniaków;

33 tygodnie- troje dzieci przy jednym porodzie;

35 tygodni- czworo dzieci przy jednym porodzie;

37 tygodni- pięcioro bądź więcej dzieci.

URLOP TACIERZYŃSKI

Rząd pomyślał też ostatnio o tatusiach, którzy niezależnie od faktu przebywania matki dziecka na urlopie macierzyńskim mogą skorzystać z jednego tygodnia wolnego, do momentu, kiedy dziecko nie skończy 12 miesięcy. W 2012 roku ma to być okres wydłużony do dwóch tygodni.

URLOP WYCHOWAWCZY

Na wniosek pracownika, możemy także udzielić urlopu wychowawczego, w sytuacji, gdy ten posiada potomka do lat 4, bądź w przypadku dziecka niepełnosprawnego, do 18 roku życia. Takie wolne, przysługuje osobie, która pracuje u nas przez co najmniej pół roku oraz może zostać udzielone na maksymalnie trzy lata.

ZWOLNIENIE LEKARSKIE

Jest możliwe prze okres 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, i w tym czasie za nasze L4 płaci pracodawca. Jest to zazwyczaj 80% normalnego wynagrodzenia, chyba, że wspomnimy o sytuacjach wyjątkowych:

Warto również wiedzieć, iż nie w każdym przypadku zwolnienie lekarskie będzie płatne:

Jeśli nie minął jednak ten okres wyczekiwania, warto wiedzieć, że pieniądze będą przysługiwały, kiedy:

ZASIŁEK CHOROBOWY

Istnieją jednak choroby przewlekłe, bądź po prostu dłuższe aniżeli 33 dni w danym roku kalendarzowym. Co się wtedy dzieje? Od 34 dnia niezdolności do pracy, zatrudnionemu płaci ZUS, i są to kwoty podobne do tych, które otrzymywał na zwolnieniu lekarskim płatnym przez pracodawcę. Zasiłek jednak również nie trwa wiecznie. Może on wynosić bowiem 182 dni bądź 270 w przypadku choroby gruźlicy.

ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Przysługuje tym, którzy posiadają zdrowe dziecko do lat 8, chorym do lat 14, bądź osobom dorosłym, którzy są członkami rodziny. Dlaczego zasiłek przysługuje nawet na opiekę nad zdrowym dzieckiem? Ponieważ czasami zdarzają się takie nieprzewidziane sytuacje jak: zamknięcie przedszkola, szkoły, poród małżonki. Powyższe zwolnienie od pracy można otrzymać bez okresu wyczekiwania i jest wynagradzane 80% podstawy wypłaty pracownika, a jego okres zależy od tego, nad kim sprawujemy opiekę. Może to być maksymalnie 60 dni w ciągu roku kalendarzowego w sytuacji opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 8 i chorym do lat 14, a dwa tygodnie w przypadku dorosłego członka rodziny, bądź dziecka powyżej 14 roku życia.

Aby otrzymać wynagrodzenie za czas sprawowania pieczy nad członkami rodziny, należy jednak udokumentować konieczność korzystania z niego. Musimy więc posiadać wypełniony:

-druk Z-15 (wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego, który można pobrać ze stron ZUS);
-zwolnienie lekarskie (w przypadku choroby członka rodziny);

-oświadczenie pracownia w przypadku zamknięcia szkoły;

-zaświadczenie lekarza o chorobie małżonka, który sprawował opiekę nad dzieckiem.

Wszystkie te choroby, zaświadczenia, urlopy wydają się nowo zatrudnionemu w dziale personalnym mało prawdopodobne do wydarzenia. Zapewniam jednak, że już w pierwszym miesiącu swojej pracy będzie miał możliwość bliższego poznania co najmniej kilku z nich, tym bardziej istotnym jest aby miał świadomość wszystkie wymogów formalnych. To bowiem na nim spoczywa obowiązek ewidencji i słusznego zezwalania na poszczególne urlopy.

KomentarzeLeave a Reply:

Name *

Mail (hidden) *

Website